לימוד קבלי על עץ החיים

עניין המצוות  בתורת אשלג

אמר רבי  חנניה בן עקשיא: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". במאמר הזה כלול טעם כללי המשותף לכל המצוות, דהיינו כל המצוות ניתנים לישראל כדי לתת להם זכות. אם כן נשאלת השאלה איזו זכות ובמה היא מתבטאת? והנה כתוב בתורה שבני ישראל בכו במדבר ואמרו למשה: "זכרנו את-הדגה אשר-נאכל במצרים חנם". ורש"י בפרושו על הפסוק הזה אומר:"מהו אומר "חנם", חנם מן המצוות". על כן אפשר להסיק מפרושו של רש"י שהמצוות הן התשלום שנמצא בידינו כדי לקבל את צרכינו לא בחנם, וזוהי הזכות שניתנה לישראל. אם כן למה דווקא תרי"ג מצוות ולמה דווקא אלה ולא אחרות?

המצווה והרצון בלימוד הזוהר

כתוב במדרש ויקרא רבה (כז,ב):כלום עשית מזוזה עד שנתתי לך בית. מעקה—עד שנתתי לך גג. ציצית –עד שנתתי לך טלית". מכאן מתברר שכל המצוות מכוונות כנגד צנורות שדרכם אדם מקבל את מה שצריך לו. ואלה הצנורות הם הרצונות שנקבעו בתוך נפשו של האדם. וכל הרצונות הם כנגד ענפים של העץ, ועל כן נאמר: "כי האדם עץ השדה". ובהתאם לכל רצון ורצון קיימת מצוה שמאפשרת לאדם לקבל לא בחנם, ועל ידי כך הוא נעשה זכאי ויוצא לחרות, ואילו מי שמקבל חנם הוא גוזל מהקב"ה וחובו גודל וגודל. והנה אם אנחנו נתבונן ברצונות של האדם נוכל לגלות את ההתאמה בין רצון למצוה, לפחות באופן כללי, אמנם באופן  מדויק ההתאמה הזאת גלויה אך ורק למי שאמר והיה עולם, רק למי שברא את הרצונות הללו וכנגדם נתן את המצוות.

הובחן, לדוגמא כל אדם זקוק ללחם ועל כן ישנן בתורה הרבה מצוות שעל ידיהן הוא זוכה לקבל את לחמו לא בחנם, אחד מתשלומים הוא שבוע של פסח, כאשר מותרים על הצורך הזה למען הש"י. תוכלו להצטרף לשיעורי קבלה און ליין באתר סולם יהודה.

בית, סוכה מזוזה וכל מצווה

וגם לכל אדם ישנו צורך לבנות את ביתו או לקנותו, ועל כן הוא זוכה לביתו על ידי שמותר עליו בשבוע של סוכות, כאשר הוא עובר לגור בסוכה למען הש"י. כמובן שישנן עוד מצוות נוספות שבזכותם אדם זוכה לביתו, כמו כן קביעת המזוזות, הכנסת אורחים, שלוח הקן וכו' אמנם אני רוצה לשרטט רק את הקוים המרכזיים בנושא הזה, שהוא נושא מסובך ומורכב מאוד. אחד מיצרים הבסיסיים של האדם הוא יצר המין, שעל ידו אדם מקבל תענוג גדול, והנה הוא מגשים את הרצון הזה בזכות מצות קידושים, בזכות קיום חוקי טהרה, כאשר הוא מותר על יצרו בזמנים שאשתו אסורה לו, בזכות שהוא מקיים מצוה "פרו ורבו", בזכות  צער גידול בנים וכדומה.

תורת ההשפעה בכתבי בעל הסולם

לכל אחד מאיתנו יש צורך להשפיע על העולם הזה על ידי מלאכות שונות לשם כל מיני מטרות, ומלאכות הללו שאדם משתמש בהן הן אמצעים להפקת תועלת כלשהי. והנה אנו מקבלים זכות להשתמש במלאכות הנ"ל ללא בושה בזכות יום השבת, כאשר אנו מותרים עליהן כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. כל אוכל שאנו אוכלים אנו אוכלים בזכות הברכות, בזכות חוקי הכשרות, בזכות שחיטה, בזכות תרומות ומעשרות, מצות ביכורים, איסור עורלה ובזכות עוד הרבה מצות נוספות. ובכלל  רשות לעבודת האדמה בארץ ישראל אנו מקבלים בזכות  מצות מרובות ואחת מהן זו שמיטת הארץ, כאשר אנו מותרים על האדמה למענו של א-ל עליון קונה שמים וארץ, ובזכות הויתור הזה אנו זוכים לשבת בארץ הקודש.

הרצון הגשמי ורוחני בכתבי אשלג

עד עכשיו הבאנו לדוגמה רצונות גשמיים של בני אדם ומצוות המשמשות כתשלום עבור רצון לתת על מנת לקבל, וזה אינו תכלית העולם. ישנן מצוות התורה המיועדים לאנשים שעלו במדרגות הקודש ורוצים להשפיע להנאת האומה, עולם, על מנת לעשות נחת רוח לבורא עולם. אלה המצוות תכלית העולם והן מצדיקות קיומינו בעולם הזה. ביניהם הפצת התורה בתוך עם ישראל ובתוך קהילות של בני נח, כיבוש וישוב ארץ ישראל, הגנת העם נגד אויבינו, כינון בית המקדש והפצת ידע עליו בתוך העם. המצוות הנ"ל מתקנים כל רצונותינו הגשמיים והופכים אותם לרצון לקבל על מנת לעשות נחת רוח לבורא עולם.